Zásady zpracování osobních údajů

I. Udělení souhlasu

Odesláním elektronického registračního formuláře dávám souhlas společnosti EDUMED s.r.o., IČO: 27485820, Dělnické domy 81, 550 01 Broumov, korespondenční adresa Pražská 1995, 547 01 Náchod, (dále jen „správce“) coby správci osobních údajů se zpracováním a nakládáním s identifikačními údaji (jméno, příjmení, rodné číslo) a kontaktními údaji (telefon) obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel:

to vše v rámci a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation - GDPR, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, a to na území Evropského hospodářského prostoru.

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodě I. je • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon c. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytováni, zákon c. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon c. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, zákon c. 634/1992, o ochraně spotřebitele) • splnění závazku ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

III. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona c. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodě I. jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem.

V. Práva subjektů údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

VI. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu II), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracováni námitku. Námitku můžete vznést na naší korespondenční adrese uvedené v bodu l. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určeni, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VII.Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona c. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).