Ochrana oznamovatele (Whistleblowing)

 

Touto cestou bychom Vás – naše zaměstnance, návštěvníky webových stránek, dodavatele, spolupracovníky, uchazeče o zaměstnání – rádi informovali o způsobu, jakým je možné ve Společnosti podat oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.

INFORMACE O PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ VE SPOLEČNOSTI EDUMED

Ve společnosti EDUMED s.r.o., IČO 27485820, se sídlem Dělnické domy 81, 550 01 Broumov, Česká republika, zapsané v OR v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21826 (dále „Společnost“) je zavedena politika oznamování protiprávního jednání, vnitřní oznamovací systém (Whistleblowing). Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznamovat možné protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v pracovním kontextu, a které má znaky trestného činu, přestupku, porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech uvedených v zákoně o ochraně oznamovatelů (například v oblasti zadávání veřejných zakázek, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, ochrany životního prostředí, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů nebo ochrany finančních zájmů Evropské unie a další).

Příslušná osoba

Příslušnou osobou byla ve Společnosti určena Jitka Hejzlarová, telefonní číslo 604 922 814, e-mailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., adresa pro doručování Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti je možné podat oznámení písemně, ústně či osobně příslušné osobě.

Oznámení je možné podat prostřednictvím oznamovacích kanálů, a to konkrétně: 

 • prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.edu-med.cz;
 • prostřednictvím zaslání e-mailu na e-mailovou adresu příslušné osoby Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
 • osobně v kanceláři příslušné osoby na adrese Čechova 408, 547 01 Náchod, a to v termínu dle předchozí telefonické domluvy na telefonním čísle příslušné osoby;
 • prostřednictvím dopisu adresovaného příslušné osobě, nadepsaného na obálce slovem „důvěrné“, zaslaného na adresu Kancelář společnosti EDUMED, Čechova 408, 547 01 Náchod.

Pro písemné podání oznámení prosím použijte zveřejněný vzor oznámení na našich webových stránkách. 

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Při přijetí oznámení musí zaměstnavatel přijetí tohoto oznámení potvrdit, a následně prošetřit. Poté je povinen písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích důvodnosti jeho oznámení ve lhůtě 30 dnů, prodloužení této lhůty až na tři měsíce lze jen ve složitých případech, toto musí být řádně odůvodněno.

Není vyloučena možnost podat oznámení anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Není vyloučeno přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává závislou práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

Z oznámení jsou vyloučeny některé typy zákonem chráněných informací. Nelze podat oznámení, které by obsahovalo

 • informace podléhající tajemství právnických nebo zdravotnických profesí,
 • informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem ČR,
 • informace o činnosti zpravodajských služeb,
  utajované informace,
 • informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení
  a další zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Vytvořeno dne : 15. 12. 2023

Aktualizace dne : 7. 3. 2024

Formulář pro online podání oznámení

Formulář pro podání písemného oznámení

Kancelář společnosti | Doručovací adresa

EDUMED s.r.o.
Čechova 408
547 01 Náchod
email: info@edu-med.cz

Sídlo společnosti | Fakturační údaje

EDUMED s.r.o.
Dělnické domy 81,
550 01 Broumov
IČ: 27485820 | DIČ: CZ27485820